LUYỆN DỊCH VIỆT – NHẬT TIỂU THUYẾT HOÀNG TỬ BÉ (X)

LE PETIT PRINCE – 星の王子さま

Tác Giả: ANTOINE DE SAINT – EXUPERY
Dịch Giả Tiếng Việt: BÙI GIÁNG
Dịch Giả Tiếng Nhật: NAITO ARO


BÙI GIÁNG
Chàng đã từng ở trong vùng những tiểu tinh cầu 325, 326, 327, 328, 329 và 330. Chàng bèn khởi sự thăm viếng chúng vậy, cốt để tìm một công việc giải sầu và cũng để học hỏi thêm.

Tinh cầu thứ nhất có một vì vua cư trú.  

Vị vua nọ, vận xích bào và da lông chồn bạch, nghiễm nhiên chễm chệ trên một cái ngai vàng rất đơn sơ và rất trọng thể.  

"A! Đây là một con dân, vị vua nọ thốt to lúc nhìn thấy thoáng hoàng tử bé."  

Và hoàng tử bé tự nhủ:  

"Làm sao ngài lại có thể nhận ra ta được, vì bấy nay có bao giờ ngài gặp gỡ ta đâu."  

NAITO ARO
王子様は、 325、326、327、328、329、それから、330までの星が光っているところに来ました。
王子様は、星の見物(けんぶつ)を始めました。何か仕事をさせてもらって、勉強しようというのでした。
第一の星には、王様が住んでいました。その王子様は、あかね色の服に白テンの毛皮を着て、たいそう質素(しっそ)ながらも、堂々とした玉座(ぎょくざ)の上に、座っていました。王子様を見かけると、大きな声で言いました。

「やあ!家来(けらい)が来たな」

王子様は、<一度も僕にあったことがないのに、どうして、見覚えがあるのだろう>と考えました。


BÙI GIÁNG
Chàng không rõ là: đối với vua chúa, thì thế gian được tài tình rút gọn một cách đơn giản lạ thường. Mọi người trong thế gian đều là con dân trăm họ của một đấng Con Trời.  

"Lại gần đây cho trẫm xem rõ mày mặt", nhà vua bảo thế, vì ngài rất lấy làm hãnh diện được dịp đóng vai vua chúa với một con người, con kẻ, con dân.  
NAITO ARO
王様たちの目から見ると、世の中は、大変簡単なのですが、そのことを、王子様は知りませんでした。王子様たちにとっては、人間は、みんな家来なのです。

「近うやりなさい。その方が、もっとよく見えるように」

やっと誰かの王様になれたので、王様は、特になっていました。


About trang 64 Articles
Tôi là Trang. Tôi yêu đời (cười). Nếu bạn cần tìm một bài viết để thấy cuộc sống nhẹ nhàng, có thêm hi vọng, thêm trải nghiệm thì vào trang của tôi nhé! Tôi chờ các bạn!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.