LUYỆN DỊCH VIỆT – NHẬT TIỂU THUYẾT HOÀNG TỬ BÉ (X)

 

BÙI GIÁNG
"Vậy thì cảnh mặt trời lặn của tôi?" Hoàng tử bé nhắc trở lại, vì chàng chẳng bao giờ quên một câu hỏi nào, một khi chàng đã nêu nó ra.  

"Cảnh mặt trời lặn của ngươi, ngươi sẽ có nó. Ta sẽ đòi hỏi điều đó cho ngươi. Nhưng thể theo thuật cầm quyền, ta sẽ chờ cho tới lúc những điều kiện thuận lợi đầy đủ đi về."  

"Lúc nào thì tới lúc?"  
NAITO ARO
「じゃ、夕日を見せてくださることは?」と、王子様は、何か一度ききだすと、いつまでも聴いている例のくせを出して言いました。

「うん、夕日は見せてあげる。わしが命令してやる。だが、つごうが良くなるまで、待つとしよう。それが、わしの政治のコツじゃ」

「いつ、つごうがよくなるんですか?」と、王子様は聞きました。


BÙI GIÁNG
"Hừ! Hừ!" nhà vua đáp, sau khi tra xét một cuốn lịch bự, hừ hừ, "vào khoảng… vào khoảng bảy giờ bốn mươi chiều nay! Và nhà ngươi sẽ có dịp nhìn thấy rõ mệnh lệnh ta được tuân theo một cách nghiêm mật khôn hàn."  

Hoàng tử bé lại ngáp. Chàng tiếc rẻ cơn tịch dương xí hụt của mình. Và chàng cũng đã thấy chán ngán buồn tình chút ít: 

"Tôi chả còn biết lưu lại đây nữa để làm gì, chàng nói với vị vua. Tôi sắp xin đi!"  

"Đừng đi, nhà vua đáp", nhà vua vốn rất lấy làm hãnh diện được có một con dân. "Đừng đi, trẫm sắp ban chức thượng thơ cho ngươi đó!"  
NAITO ARO
「ふん、ふん!」と、王様はいって、大きな暦をくってみました。「ふん、ふん!うーん、そりゃ、今日の夕方の七時四十分頃になるかな。まあ、見ていなさい。万事わしの命令通りになるから」

王子様は、あくびしました。いくら夕日を眺めたくても、なかなか眺められないからです。それに、どうやら退屈になりだしたのです。

「もう、ここでは、何にもすることがありません。僕、また、旅を続けます」

「いくな、いくな」と、家来が一人で来たので、大変得意になっていた王様は、言いました。「大臣にしてあげるから」


About trang 64 Articles
Tôi là Trang. Tôi yêu đời (cười). Nếu bạn cần tìm một bài viết để thấy cuộc sống nhẹ nhàng, có thêm hi vọng, thêm trải nghiệm thì vào trang của tôi nhé! Tôi chờ các bạn!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.